ВУЗ ШАГ
moya-pervaya-stranitsa

Навчальний процес

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Метою виховання дітей дошкільного віку є: виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, залучення дітей до національних і загальнолюдських цінностей, захист інтересів і прав дитини, як особистості, забезпечення умов для індивідуального творчого розвитку.

- виховання громадянина України;

- виховання поваги до Конституції України, держави, символів України, прав та свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обовязків людини, громадянина;

- формування гармонійної особистості;

- формування основних форм загальнолюдської моралі;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку безперервної дошкільної освіти, розвитку їх творчих здібностей, нахилів;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя.

1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

- громадянське виховання;

- формування здорового способу життя;

- морально – естетичне виховання;

- сприяння творчому розвитку особистості;

- інтеграція родинного та суспільного виховання;

- художньо – естетичне виховання;

-трудове виховання;

 • правове виховання;

 • екологічне виховання;

   

1.1. СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ

- сприяння створенню розвивального середовища для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);

- формування механізмів саморозвитку дітей, розширення свідомості, сприяння його свідомого існування;

- розвивати базові якості особистості дітей;

- здійснення навчання жити у злагоді з довкіллям та собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя, відчувати себе захищеним;

- підтримка дитячої субкультури, збагачення дитячих видів діяльності;

- створення культурного середовища, сприяння становлення в дитини основ особистісної культури, залучення до світу національної та світової культури;

-забезпечення гармонійного та особистісного розвитку, формування ціннісного ставлення до природи, культури, людей і до себе.

2.2. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ

- виконання Закону України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, державної національної програми „Освіта” (Україна XXI століття);

- удосконалення методичної роботи та її організація;

- формування організаційно – функціональної системи інтелектуальної, творчої діяльності вихователів та вихованців в умовах громадянської освіти;

- створення відповідного дидактичного середовища для реалізації ідеї громадянскості у дошкільному закладі;

- оновлення навчально – виховного процесу на основі сучасних педагогічних виховних технологій та останніх психолого – педагогічних досягнень;

- забезпечення навчально – виховного процесу, створення умов для всебічного психологічного розвитку дітей різних вікових груп; допомога вихователям в питаннях психолого – виховної сфери вихованців;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально – виховного процесу в дошкільному закладі.

1.1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ – ЗАХОДИ

- співпраця зі ЗОСШ № 52;

- проведення та участь у науково – методичних, психолого – педагогічних семінарах, семінарах – практикумах, конференціях, методичних обєднаннях;

- формування методологічної і психологічної культури вихователя;

- активне запровадження педагогічних інноваційних здоровя зберігаючих технологій;

- поновлення методичного куточку науково – методичною, психолого – педагогічною, художньою літературою;

- організація видавничої діяльності вихователів (методичні рекомендації, буклети);

- організація науково – дослідницької роботи;

- участь у міських науково – практичних конференціях;

- тематичні тижні та місячники:

- проведення міських семінарів – практикумів, семінарів – практикумів в ДНЗ.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дитячий заклад працює за Базовою програмою дошкільної освіти „Я у світі” затвердженою МОН України.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. .

Навчально – виховний процес здійснюється за державною програмою, вихователі самостійно добирають навчальні посібники, а також науково – методичну літературу, дидактичний матеріал, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань.

Дошкільний заклад організовує освітній процес за пріоритетним напрямком „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

Режим роботи встановлений відповідно до законодавства про освіту.

3.1. УМОВИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дошкільний заклад розрахований на 95 місць.

Приміщення дитячого закладу двоповерхове з груповими кімнатами, спальнями, роздягальними кімнатами, які відповідають санітарним вимогам, естетично оформлені. Групове приміщення для дітей раннього віку має окремий вхід.

В дитячому садку 5 вікових груп: ясельна, 2 групи молодшого віку, 1 середнього віку,

1 старша.

У склад групових приміщень входять: ігрова кімната,спальня, роздягальня. В ігрових кімнатах створено відповідне розвивально – ігрове середовище, яке враховує вік дітей і програмові вимоги. В закладі є спортивна та музична зали, в яких створені умови для здійснення музичного та фізичного виховання. Старша група працює за програмою

для 5 -річок “Впевнений старт”

Кожна вікова група забезпечена в достатній кількості іграшками, ігровими посібниками, які відповідають віковим особливостям дітей. Вони розміщені в різноманітних ігрових осередках, які сприяють розвитку особистості дошкільників і їх творчих здібностей.

Іграшки та предмети для ігор зберігаються в доступних для дітей місцях.

В кожній віковій групі створені куточки природи.

Заклад достатньо укомплектований навчально – наочними посібниками. У дошкільному закладі створена бібліотека навчально – методичної, довідкової та дитячої літератури. Щорічно передплачуються періодичні фахові журнали. В кожній групі є наочний та демонстративний матеріал, який відповідає віку дітей і естетично оформлений.

3.2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ – ЗАХОДИ.

При плануванні роботи використовується блочно – тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність програмового матеріалу.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Провідною формою організації науково – методичної роботи в дошкільному закладі є методичне обєднання. Воно займається удосконаленням професійної майстерності вихователів на основі діагностики та прогнозування, спрямовує роботу на забезпечення потреб вихователя, надає їм реальну допомогу. Діяльність методичних обєднань направлена на всебічну підтримку і демонстрацію позитивних здобутків, стимулювання творчості як вихователя так і вихованців.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 50 %, їх розстановка умотивована: педагоги призначені на посади відповідно до спеціальності за дипломом. При розстановці кадрів керівник враховує досвід працівників, їх психологічну сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальну спрямованість.

У склад педагогічного колективу входять:

- завідуюча;

- 5 вихователів;

-музичний керівник

-хореограф.

   

  6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   

  Адміністрацією закладу проводиться систематична робота по забезпеченню реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти. На виконання Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” у нашому закладі створені всі необхідні умови для реалізації завдань розвитку, виховання, навчання оздоровлення дітей.

  Органом громадського самоврядування у ДНЗ є загальні збори колективу, представників батьківського комітету.

  У нашому закладі створені необхідні умови по охороні життя і здоровя дітей. В закладі є вся необхідна документація та регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки, протипожежної безпеки, консультації по безпеці поведінки, попередженню дитячого травматизму та захворюваності. Для всіх категорій працівників розроблені інструкції по техніці безпеки на робочому місці.

  Відповідно до річного плану завідуюча веде роботу з вивчення стану освітньо – виховного процесу і контроль за ним. Вся робота спрямована на забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості дошкільників, для надання конкретної дієвої допомоги вихователям у підвищення їх професійного рівня на основі аналізу навчально – виховного процесу.

  6. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу, благодійних коштів для належних умов його життєдіяльності.

  Джерелами позабюджетного фінансування закладу є благодійні внески батьків. Розподіл коштів добровільних батьківських внесків відбувається згідно з фактичним їх надходженням батьківським комітетом за поданням адміністрації закладу.

  8. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

  РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  - Створення розвивального середовища в групах згідно Базової програми „Я у світі”.

  - Завершення обладнання вже існуючих куточків розвитку.

  - Поповнення наочними посібниками, довідково – методичною, науково – популярною літературою.

  - Створення папок за лініями розвитку відповідно Базової програми „Я у світі”.

  - Оформлення батьківських куточків.

  - Придбання медикаментів, гігієнічних засобів, спецодягу, інструментів.

  9. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДНЗ

  9.1. Організація життєдіяльності в ДНЗ та педагогічного колективу з позиції національного виховання та формування здорового способу життя.

  9.2. Створення умов для взаємодовіри між усіма субєктами навчально – виховного процесу, вихователями, дітьми, батьками, місцевою громадою.

  9.3. Створення умов для виховання гідних громадян України.

  9.4. Спрямування діяльності педагогічного колективу на виховання компетентного, всебічно розвиненого вихованця.

  9.5. Забезпечення умов для професійного зростання педагогів, оволодіння ними сучасними педагогічними технологіями.

  10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

  10.1. Формування освіченого, вихованого, фізично та духовно здорового громадянина України.

  10.2. Формування у вихованців позитивної мотивації до навчально – виховного процесу.

  10.3. Створення в дошкільному закладі мікроклімату, що сприяє позитивному самосприйманню, самовираженню, творчості.

  10.4. Засвоєння загальнолюдських моральних та культурних цінностей.

  10.5. Здійснення позитивного впливу на сімю та оточення вихованців.